Nejlevnější poviné ručení

Nejlevnější
poviné ručení

Využijte nejlevnější poviné ručení. Porovnáváme nabídky jednotlivých společností a ponoukáme vám možnost vybrat si tak tou nejlepší pro vás.

Zákoné pojištění vozidel

Povinnost mít ke svému vozidlu sjednané zákoné pojištění vychází ze zákona č. 168/1999 sb., O pojištění zodpovědnosti za škody způsobené provozem motorového vozidla. Jak je z názvu zákona patrné, toto pojištění je určeno k pokrytí škod způsobených řidičem automobilu či jiného motorového vozidla. Pojištěn musí být každý vůz, který je provozován na pozemních komunikacích; má přidělenou registrační známku nebo platný technický průkaz. Je nutné mít vše vyřízené ještě před tím, než do ulic vyjedete. Na sjednání zákoného pojištění máte lhůtu 14 od vzniku povinnosti nebo od ukončení předchozího povinného ručení. Pokud do této doby své pojištění neobnovíte, máte stejnou lhůtu na odevzdání osvědčení o registraci a registrační známky vozu příslušným orgánům. Od novelizace zákona, která proběhla v roce 2008, se již řidiči prokazují Zelenou kartou, která je jediným platným důkazem o tom, že máte zákoné pojištění sjednáno.Co pokryje zákoné pojištění?


Zákoné pojištění vozidel neboli poviné ručení se vztahuje čistě na škody způsobené cizím osobám na majetku nebo zdraví, a to pouze v případě pojistníkem zaviněné dopravní nehody. Pokud tedy zaviníte havárii, z vašeho poviného ručení budou uhrazeny škody, které jste způsobili ostatním účastníkům nebo které jste nepáchali na veřejném majetku. Veškeré škody jsou hrazeny pojišťovnou pouze do výše sjednaných limitů pojistného plnění. Tyto limity jsou uvedeny ve smlouvě a jejich minimální zákonem stanovená hranice je 35 000 000,-Kč pro škody na zdraví i na majetku včetně náhrady ušlé mzdy a odškodnění v případě úmrtí. Mnoho pojišťoven však nabízí vyšší pojistné limity, maximálně však 100 000 000,-Kč. Záleží pouze na vás, zda chcete být dokonale krytí, nebo raději ušetříte.Co vám zákoné pojištění nezaplatí?


Zákoné pojištění, tedy to které je povinné, se nikdy nevztahuje na škody, které při vámi zaviněné dopravní nehodě vzniknou na vašem zdraví či vozidle. V případě, že nejste viníkem, budou vám škody zaplaceny z poviného ručení řidiče, který havárii způsobil. Ačkoli základní poviné ručení takto funguje, spousta bank nabízí již v ceně také různá připojištění, nejčastěji úrazové připojištění řidiče. Pokud budete chtít, můžete si připlatit ještě za celou řadu dalších připojištění, nebo využít kompletní havarijní pojištění. Tato služba ochrání vás a vaše vozidlo i při zaviněné dopravní nehodě a také proti živelním pohromám, krádeží a podobně. U havarijního pojištění je ovšem vyžadována spoluúčast.


I pokud máte zákoné i havarijní pojištění, stále se může stát, že za vás pojišťovna odmítne škody uhradit. Může se tak stát ze závažných důvodů, jako je provozování vozidla, které není technicky způsobilé; také při neoprávněném užití vozu; při úmyslně způsobené škodě, nebo pokud se řidič odmítne bezdůvodně podrobit dechové zkoušce. Všechny důvody jsou uvedeny ve výše zmíněném zákoně.